D大調奏鳴曲,KV 448 (375a)(雙鋼琴)????????莫扎特 曲
A小調快板“生命風暴”,D 947 Op. 144(四手聯彈)?  舒伯特 曲
夜曲,Op. 62????????????????????肖邦 曲
?獨奏:盧卡斯
奏鳴曲,FP 8(四手聯彈)??????????????普朗克 曲

——中場休息——

洋娃娃組曲,Op.56(四手聯彈)??????????? 福雷 曲
圓舞曲(雙鋼琴)??????????????????拉威爾 曲
變奏曲,Op.41??????????????????? 卡普斯京 曲
?獨奏:亞瑟
《夜》(四手聯彈)?????????????????法茲爾·薩伊 曲
江苏7位数怎么看中奖